Obchodné podmienky

 1. Základné údaje

Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej v internetovom obchode www.waldra.sk, ktorého prevádzkovateľom a predávajúcim je WALDRA s.r.o., Kozmonautov 4, 949 01 Nitra, IČO: 47 395 249, DIČ: 2023801989, , zapísaná na Okresnom súde Nitra, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 35126/N.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.waldra.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je druhou zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.waldra.sk zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

 1. Vymedzenie pojmov

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s WALDRA s.r.o. vystavením objednávky prostredníctvom internetového obchodu waldra.sk,  prostredníctvom e-mailu, formou SMS alebo telefonicky (ďalej len „kupujúci“).

Predávajúci: WALDRA s.r.o., Kozmonautov 4, 949 01 Nitra (ďalej len „predávajúci“).

Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, e-mailová správa, sms-správa, telefonická objednávka obsahujúca informácie o kupujúcom, objednanom tovare, dodaní a cene tohto tovaru a služby.

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.waldra.sk.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, súhlasí s uplatňovaním ich ustanovení na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy, počas plnenia kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú špecifické podmienky, ktoré nie sú zhodné so všeobecnými obchodnými podmienkami, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená predávajúcim do 48 hodín po odoslaní objednávky.

Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode sú skutočné fotografie produktov, avšak nemusia úplne na 100 % zodpovedať výzoru skutočnému tovaru z toho dôvodu, že každý vzor na fľaši alebo na zrkadle je kreslený voľnou rukou bez šablóny. Farebnosť je popísaná podľa našej farebnej vzorkovnice. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť fotografie produktov a popis produktov. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt sa môže opticky líšiť od produktu prezentovaného v internetovom obchode, pretože farebnosť môže byť ovplyvnená spracovaním fotografií a subjektívnym dojmom. Hmotnosť, rozmery a ostatné informačné údaje uvedené na stránke sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov materiálu.

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Ponúkame možnosť internetového nákupu z pohodlia Vášho domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.

Kúpna zmluva je uzavretá objednaním vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu, vyplnením a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, alebo vo forme telefonickej objednávky /alebo sms správy kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”) a akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke potvrdený záväzným akceptovaním predávajúceho. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho je e-mailové alebo telefonické potvrdenie predávajúceho, označené ako “potvrdenie objednávky”.

Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k zmene ceny či zmene dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim zmeniť alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

 1. Zrušenie kúpnej zmluvy

Kupujúci môže bez udania dôvodu zrušiť objednávku až do okamihu, pokiaľ nie je objednávka odovzdaná prepravnej spoločnosti. Pokiaľ predajca nemôže objednávku zákazníka vybaviť, oznámi mu dôvod nevybavenia objednávky. Zrušenie objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy je možné vykonať telefonicky alebo e-mailom.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 1. a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabezpečiť tovar na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 1. a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

V prípade, ak kupujúci neprevezme svoj objednaný tovar od prepravnej spoločnosti, uvedie nesprávnu alebo neúplnú adresu, čím dôjde k vráteniu zásielky späť k predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu, t.j. náklady na balné, odoslanie a vrátenie balíka a to v plnej výške do 7 dní odo dňa vrátenia balíka späť k predávajúcemu. Predávajúci vyzve kupujúceho k úhrade e-mailom.

 1. Dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov produktov a ich popisu predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predajcu dodaný v čase uvedenom v potvrdení objednávky, spravidla od 10 do 15 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade, že objednaný tovar nebude  skladom dlhšiu dobu ako 15 pracovných dní, bude kupujúci upozornení a oboznámený s približným dátumom doručenia. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v kúpnej zmluve a kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku,  tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo prípadne dodať kupujúcemu nový tovar podľa dohody s kupujúcim.

 1. Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou dobierky prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, prepravné služby alebo formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

Všetky ceny uvádzané na stránke sú uvedené vo forme vrátane DPH. Ceny sú uvedené v eurách.

 1. Spôsob úhrady ceny za tovar

Zákazník má na výber z dvoch spôsobov úhrady ceny za tovar:

 1. a) dobierka
 2. b) platba v hotovosti

Dobierka

Platba prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby. Ako daňový doklad o zaplatení slúži zákazníkovi potvrdenie o zaplatení od zásielkovej spoločnosti a faktúra.

Platba v hotovosti

Zákazník zaplatí za tovar pri jeho osobnom prevzatí v priestoroch WALDRA s.r.o., Kozmonautov 4, 949 01 Nitra.

 1. Spôsob doručenia

Zákazník ma na výber z týchto spôsobov doručenia tovaru:

 1. a)    kuriérom – tovar bude zákazníkovi doručený prostredníctvom kuriérskej služby. Cena poštovného je pri platbe na dobierku 5,00 €.  Ak suma objednávky presiahne 70 €, poštovné a balné hradí predávajúci.
 2. b)   osobne – tovar si zákazník vyzdvihne sám v kamennej predajni. Poštovné sa v takomto prípade neúčtuje.
 3. Výhrada vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Pri neuhradení kúpnej ceny sa  predávajúci môže dožadovať vrátenia dodanej veci.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 1. Výmena tovaru

V prípade potreby vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný. Výmenu tovaru je potrebné u nás vopred dohodnúť (telefonicky alebo e-mailom). Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. Spôsob doručenia nového tovaru bude dojednaný písomne alebo telefonicky.

 1. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, dodávanie tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho a v prípade zaplatenia za tovar vopred vrátiť kupujúcemu peniaze.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť v listinnej podobe alebo ak bola zmluva uzatvorená ústne jednoznačne formulovaným vyhlásením vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu nepoužitý tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, prípadne hotovostne v sídle predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Súčasťou vrátenej sumy nie sú poplatky za dopravu tovaru.

V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 14. odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci má zároveň nárok na uhradenie nákladov vzniknutých s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.

Vrátenie tovaru do 14 dní sa nevzťahuje na podnikateľov/veľkoodberateľov.

 1. Nesúlad s kúpnou zmluvou

Pokiaľ je kupujúcemu doručený tovar, ktorý si neobjednal, alebo došlo k zámene tovaru predávajúcim, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie tejto chyby, a to buď výmenou za správny druh tovaru, alebo opravou daňového dokladu. Podrobnosti budú dojednané vzájomnou komunikáciou kupujúceho s predávajúcim.

 1. Reklamácia a záruka

Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale.

Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako doklad potrebný pre uplatnenie prípadnej reklamácie.

Záručná doba pri inom tovare ako sú potraviny je dvojročná, začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné zjavné vady a poškodenia tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže si uplatniť nároky plynúce zo vad len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia, alebo ktoré sa vyskytli v záručnej dobe. Prípadné vady je kupujúci povinný neodkladne písomne reklamovať u predávajúceho. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. a) nesprávne použitie a údržbu výrobku
 2. b) nesprávne skladovanie
 3. c) vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy informovaný.

Postup pri reklamácii:

 1. a) informujte nás o reklamácii vopred telefonicky, e-mailom, či písomne,
 2. b) tovar zašlite ako balík (nie na dobierku) na našu adresu,
 3. c) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu,
 4. d) priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru z nášho obchodu.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, príslušenstva a dokumentácie. Predávajúci sa zaväzuje, že reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda od prevzatia tovaru od kupujúceho. Kupujúci bude o vybavení reklamácie vyrozumený telefonicky alebo písomne (e-mail, list).

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa  § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 eur. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určeného formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 eur s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

 1. Zodpovednosť za správnosť údajov

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.waldra.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu teda obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.waldra.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri vytváraní objednávky – kúpnej zmluvy, nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je doručenie tovaru prepravnou službou, kedy je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky nevyhnutné. Podľa § 17 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.waldra.sk súčasne zaväzuje, že na želanie zákazníka, bezodkladne odstráni jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade neoprávneného napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade nebude možné uplatniť vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Kupujúci vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy, ktoré poskytol predávajúcemu pred uskutočnením záväznej objednávky.